I Phuak Baa Running Gang

คมกริช ตันทะโลหะ

  


งาน”อิสระ”หรือที่เรียกตามศัพท์ว่า”free lance” จึงได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับบุคคลหลายกลุ่มในหลากหลายรูปแบบของงานบริการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เปรียบสเหมือน กระจกเงาที่สาดส่องให้มองเห็นถึงข้อด้อยและข้อดีต่างๆ ที่เราเลือกเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี โดยแยกลักษณะงานออกเป็น2รูปแบบ…คือ

1…ทำงานกันเป็นทีมหรือกลุ่มใหญ่โดยจำเป็นต้องมีผู้นำหรือหัวหน้า เพราะฉะนั้นปัจจัยหลักของผู้นำหรือหัวหน้าคือการให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงานรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีวุฒิภาวะ เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจที่รับผิดชอบทุกคนคือเพื่อนที่ดีต่อกัน

2…การทำงานเดี่ยวๆ รับผิดชอบทุกอย่างคนเดียว โดยใช้ทักษะหรือประสบการณ์ในการตัดสินใจ ซึ่งงานบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้งานออกมาไม่มีปัญหาหรือปัญหาให้น้อยที่สุด

จากสิ่งเหล่านี้จึงพบเห็นเรียนรู้และซึมซับหลายๆสิ่ง
โดยบุคคลบางคน…ได้รับการยอมรับเพื่อนร่วมงานจากใจจริง

บางคน….ใช้ความสามรถได้ถูกที่ถูกเวลาและเหมาะสม

บางคน….พยายามทำให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในสิ่งที่ตนพยายามกระทำ

บางคน….ดิ้นรนเพื่อให้มีบารมีต่อการยอมรับของเพื่อนร่วมงาน

ส่วนตัวร่วมงานได้กับทุกคนและทุกสถานะ เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม โดยยึดปัจจัยหลักการทำงานคือ”ความสุข”เหนือ”รายได้”

ขอบคุณกระจกเงาเหล่านี้อีกครั้ง ที่สะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของสังคมรอบตัว

phuket islander

Comment about the matter : คมกริช ตันทะโลหะ