I Phuak Baa Running Gang

เทรลบางวาด ไม่อนุญาตให้มีการซื้อหรือขาย BIB หรือใช้ BIB ผู้อื่นมาใช้ในการแข่งขัน

  


วิถีปฏิบัติในการจัดแข่งขันรายการวิ่งทั้งในและต่างประเทศนั้น ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุน การซื้อ-ขาย BIB ต่อ หรือใช้ BIB ผู้อื่นมาวิ่งแทน

เนื่องจากผู้จัดมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนักวิ่งและมีการทำประกันอุบัติเหตุให้นักวิ่งทุกคนตามรายชื่อที่สมัครเข้ามา หากนำ BIB ชื่อผู้อื่นมาวิ่งแล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ทีมงานได้จัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุโดยจะคุ้มครองนักวิ่งตามชื่อที่ใช้ในการสมัครเท่านั้น อีกทั้ง BIB หรือหมายเลขประจำตัวนักวิ่งยังใช้เพื่อรับสิทธิ์ต่างๆ ในงานไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มตามจุดบริการ การปฐมพยาบาล การรับเหรียญ รวมถึงรางวัลต่างๆ

Comment about the matter : เทรลบางวาด ไม่อนุญาตให้มีการซื้อหรือขาย BIB หรือใช้ BIB ผู้อื่นมาใช้ในการแข่งขัน