I Phuak Baa Running Gang

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้าคัดตัวไป “วิ่งกับพี่ตูน” วันเสาร์นี้!!!

  


รายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมคัดตัวกับ Team Beyond Running สนับสนุนโดย Amino Vital เพื่อเป็นหนึ่งในขบวน 30 นักวิ่งที่จะก้าวไปกับพี่ตูน ในโครงการ “ก้าว” โซนภาคใต้ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต เวลา 13:00 น. Google Map

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวมนัสวี ต้อยปาน
นางสาวกตัญญ์ปัฐน์ นพธรรมสร
นางสาวกฤษณีย์ อินทาราม
นายอรรถพล บินกามิตร์
นายวิรัช อภิญญาณ
นายบุญโชติ กิตติสิทโธ
นายเดชดำรงค์ พึ่งวิกรัย
นางสาววัลยา โลหทัศน์
นายวรรณเดช กิจเลิศทรัพย์
นายเจริญพร เยาว์ดำ
นายนายปราโมทย์
นายศักดิ์ชัย สมุทบาล
นางสาวเชื้อฟ้า ลำเภาภักตร์
นายวสันต์ สัตยมาภากร
นางสาวณัฏฐ์ จรจรัญ
นายมนูญ ขาวขำ
นายณฐนน ชูเมือง
นางสาวกุลจิรา ถิ่นพันธ์ุ
นางสาวจันทร์จิรา ลิ่มสกุล
นางสาววันดี เกื้อหนุน
นายเอกสิทธิ์ วรรณรัตน์
นางสาวอารีย์ เดโชไชย
นางสาวจารุวรรณ ภัทรจริยากุล
นายธนพล โพธิโสภา
นางมยุรี เพ็ชรเกลี้ยง
นางกมลา จันทร์เพ็ญ
นายสมเกียรติ ศิริไพรวัน
นายวรุตม์ สมชาติ
นายสมพงษ์ พลประสิทธิ์
นางสาวอัญชนา ทุนมาก
นายธนวรรธน์ โสภณอิทธิรัตน์
นายศุภชัย มูลอ้น
นายศาสตรา ช่วยสกุล
นางสาวณัฐฐิญา กองทุ่งมน
นายอวิรุทธิ์สาริยา
นายนาวิน แซ่ตัน
นายธะนะรัตน์ พิพิธภัณฑ์
นางสาวรุจิสา สิทธิกุล
นางเมลดา ชัยเกษตรสิน
นายอิงณราช เกตุสัตบรรณ
นายกิตติศักดิ์ ศุภศรี
นายสุทัศน์ สอนวิลัย
นายเฉลิมวงศ์ คงนคร
นายอรรถพล ช่วยชู
นายอนุศิษฏ์ ขันทอง
นายบรรณวัชร พลคำ
นายถิรายุส์ เอกกะยอ
นางสาววารุณี คงพิพัฒน์
นายวีระยุทธ ดำแก้ว
นายเกียรติคุณ ชวนชิต
นายถิรายุส์ เอกกะยอ
นางสาวฐิตินาถ ทองขำดี
นายอุรคินทร์ มังสุลัย
นายสรายุทธ์ แท่นนิล
นายสุรพันธ์ จ๋าประยูร
นางสาววาลุกา เอมเอก
นายยุทธนา แท่นนิล
นายพฤทธา พฤกษเมธาพันธ์
นายดุษฎี เตือนอุดมศีล
นายปิยะพงษ์ ขำอิน
นายสิทธิโชค ชัยทวีทรัพย์
นายวิศรุต รัตนากรกุล
นายอัมรี มะดาสะแต
นางสาวจุฑาทิพย์ ทองกอบ
นายศุภวิชญ์ ศุภกีรติโรจน์
นายกษิดิศ ดวงวราภรณ์
นายเทียนชัย ใจทน
นายธนกร สวัสดี
นางสาวสุชญา สุขสำอางค์
ด.ช.กฤษดา ราชานาค

*โปรดเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมกับการทดสอบการวิ่ง พักผ่อนและรับประทานอาหารให้พอเหมาะ

– รายละเอียดวันวิ่งจริงสำหรับ “ก้าว” โซนภาคใต้จะแจ้งให้ทราบภายในงานอีกครั้ง

พบกับ Tollmahawk ในการคัดตัวไปวิ่งกับพี่ตูน!!! Tollmahawk หนึ่งในนักวิ่ง นักไตรกีฬาที่มีผู้ติดตามจำนวนมากจะมาร่วมพบปะและให้ความรู้ในการคัดตัวของ Team Beyond Running สนับสนุนโดย Amino Vital เพื่อเป็นหนึ่งในขบวน 30 นักวิ่งที่จะก้าวไปกับพี่ตูน ในโครงการ “ก้าว” โซนภาคใต้ วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต เวลา 13:00 น.

***โดยผู้ได้รับเลือกจะได้ร่วมขบวนวิ่งกับพี่ตูนในโครงการ “ก้าว” โซนภาคใต้ ทั้งนี้จะทำการแจ้งคอนเฟิร์มเซ็ตที่ได้วิ่งในวันคัดตัวอีกครั้ง

– ประกาศผลผู้ได้รับเลือกไปคัดตัวที่สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 11 กันยายน 2562 ทางเพจทีมบียอนด์รันนิ่ง

– ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในขบวน 30 นักวิ่ง “ก้าว” โซนภาคใต้ในโควต้าของ Team Beyond Running สนับสนุนโดย Amino Vital วันที่ 16 กันยายน 2562 ทาง เพจ ทีมบียอนด์รันนิ่ง

Comment about the matter : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้าคัดตัวไป “วิ่งกับพี่ตูน” วันเสาร์นี้!!!